Nota Legal

En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem, i vostè autoritza i dóna consentiment exprés, que les dades personals facilitades en el present document seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de RESTAURANT PANXOS,  amb les finalitats d’informació, oferta i comercialització dels productes propis de l’activitat de serveis restauració, mantenir-lo informat de totes aquelles novetats que afectin a aquests serveis utilitzant qualsevol tipus de mitjà de comunicació, incloent el correu electrònic, i de servir com a mitjà per a la gestió comptable, administrativa i comercial.

Les dades recollides en aquest formulari són de caràcter obligatori per a l'adequada prestació del servei i es conservaran amb caràcter confidencial per la qual cosa RESTAURANT PANXOS disposa de les mesures de seguretat pertinents, d’acord amb el Reglament de desenvolupament de la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (R.D. 1720/2007).

Vostè podrà exercir els drets d'accés,  rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a Avinguda Mistral, 14 -17310 Lloret de Mar, Girona indicant la referència “Protecció de Dades”.